RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nastąpiła zmiana statutu stowarzyszenia.

Statut

STATUT OPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
2. Czas istnienia stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a
siedzibą władz jest miasto Opole.
2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3


1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków
stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje (fundacje, spółki, itd.).
3 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

§ 4


1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy ogółu członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez
wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć
niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania
pracowników.

§ 5


Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.

Rozdział II. Misja, cele i sposoby działania

§ 6


Misją organizacji jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę,
społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe
i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo
rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są służebność, partnerstwo
i jakość.

§ 7


Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działania w zakresie zwalczania bezrobocia;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego;
9) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) działalność badawcza
14) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
16) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
18) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21.

§ 8


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone
prawem, w szczególności:
1. Zorganizowanie i prowadzenie biur
2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
3. Prowadzenie placówek oświatowych
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami
Stowarzyszenia;
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych
podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji
publicznych oraz inicjatyw społecznych działających w sferze społecznej;
6. Organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach oraz seminariach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego
pod kątem szkoleń.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami
Stowarzyszenia;
9. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami
Stowarzyszenia;
10. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom
obywatelskim.
11. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w
Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i
in.
12 Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych
13.Upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
14.Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej
15. Działania na rzecz edukacji prawnej


§ 9


Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających
się do realizacji celów statutowych.

§ 10


Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.

§ 11


Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.


§ 13


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw
publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, pozyska trzech
członków wprowadzających, w tym jednego członka założyciela Stowarzyszenia
oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem
Rzeczpospolitej Polskiej i/lub zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 14


Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15


Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia,
2. Popierać cele Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień statutu,
3. Opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.

§ 16


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w
paragrafie 14 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 17


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada prawa określone w paragrafie 14 pkt. 3 i 4 oraz prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 18


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
2. Skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek
członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres
1 roku.
3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą
prawną.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
6. Śmierci członka.

§ 19


1. W przypadkach określonych w § 18 pkt 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub
wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zgromadzenia.


§ 20


1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje
odwołanie, w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest
ostateczna.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili
rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw
określonych w § 14 pkt 1, 2 i 3.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 21


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 22


Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie
stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku
ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie
może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 23


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz
z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako
sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek min. połowy liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane
jest w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być
pisemnie powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na 1
tydzień przed zebraniem (dopuszcza się poinformowanie członków za pośrednictwem poczty e-mail) i poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie
Stowarzyszenia.

§ 24


1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim
terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z
wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia,
które są podejmowane większością 2/3 głosów.

§ 25


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych
ich członków.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
7. skreślono
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. skreślono
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się
Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
10. Decydowanie o powołaniu organizacji, o których mowa w § 3 ust. 2
11. Decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej przez stowarzyszenie

§ 26


1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos
prezesa Zarządu.
7. skreślono

§ 27


Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego
Zgromadzenia.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań
i rozliczeń finansowych.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
12. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz
określanie ich zadań.
13. Powoływanie i likwidacja biur.
14. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego
członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
15. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań stowarzyszenia.
16. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.
17. Decydowanie o zawieraniu i rozwiązywaniu wiążących stowarzyszenie umów z
pracownikami lub zleceniobiorcami.
18. Decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
19. Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia.
20. Podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego.
21. Zatwierdzanie regulaminów w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,
22. Zarząd ma prawo do powołania dyrektora zarządzającego, który kieruje bieżącą praca istniejących biur oraz zatrudnionymi pracownikami

§ 28
skreślono

§ 29


Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.

§ 30


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie
wyjaśnień.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz
wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31


Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 32


Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.


Rozdział V. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 33


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
c) kontrakty, zlecenia usług,
d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego
e) środki pochodzące z darowizn, ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
f) wpływy z działalności statutowej,
g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych
h) innych środków finansowych
i) przychody z działalności gospodarczej, w przypadku podjęcia takiej działalności przez Stowarzyszenie.

§ 34


Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
stowarzyszenia uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub dwóch członków zarządu,
w tym wiceprezes, działających łącznie.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35


1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a
bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz
innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach zbliżonych do
celów Stowarzyszenia.

§ 36


Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.Opublikował: Wojciech Witoń
Publikacja dnia: 16.07.2012
Podpisał: Wojciech Witon
Dokument z dnia: 16.07.2012
Dokument oglądany razy: 1 578