RSS
A A A
SmodBIP

Majątek

Powstawanie majątku Stowarzyszenia (wyciąg ze statusu)

§ 33


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
c) kontrakty, zlecenia usług,
d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego
e) środki pochodzące z darowizn, ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
f) wpływy z działalności statutowej,
g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych
h) innych środków finansowych


§ 34


Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub dwóch członków zarządu, w tym wiceprezes, działających łącznie.



Opublikował: Kaziemierz Suszniak
Publikacja dnia: 24.05.2011
Podpisał: Kazimierz Suszniak
Dokument z dnia: 23.05.2011
Dokument oglądany razy: 2 000