RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: redakcja

Statut

STATUT OPOLSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH


Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest powołane zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Opole.
2. Stowarzyszenie może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

§ 3


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń.

§ 4


1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy ogółu członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania pracowników.

§ 5


Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II. Misja, cele i sposoby działania


§ 6

Misją organizacji jest wspieranie, poprzez aktywizację, edukację i współpracę, społeczności, rozumianych jako grupy zorganizowane, organizacje pozarządowe
i aktywne osoby indywidualne, które chcą oddziaływać na środowisko aby, twórczo rozwiązywało swoje problemy. Naczelnymi wartościami są służebność, partnerstwo
i jakość.

§ 7


Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) działania w zakresie zwalczania bezrobocia;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego;
9) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) działalność badawcza
14) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
16) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
18) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
20) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt 1-21.

§ 8


Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem, w szczególności:

1. Zorganizowanie i prowadzenie biur
2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
3. Prowadzenie placówek oświatowych
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia;
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz inicjatyw społecznych działających w sferze społecznej;
6. Organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach oraz seminariach
o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
7. Diagnoza i prowadzenie stałego rozpoznawania potrzeb środowiska lokalnego pod kątem szkoleń.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia;
9. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia;
10. Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.
11. Tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i Unii Europejskiej poprzez organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i in.


§ 9


Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających
się do realizacji celów statutowych.

§ 10


Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11


Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.


Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 12


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 13


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży wypełnioną deklarację członkowską, pozyska trzech członków wprowadzających, w tym jednego członka założyciela Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i/lub zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 14


Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 15


Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy Stowarzyszenia,
2. Popierać cele Stowarzyszenia i przestrzegać postanowień statutu,
3. Opłacać regularnie (corocznie) składki członkowskie.

§ 16


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w paragrafie 14 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.


§ 17


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada prawa określone w paragrafie 14 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 18


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
2. Skreślenia z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku.
3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
6. Śmierci członka.

§ 19


1. W przypadkach określonych w § 18 pkt 2-5 orzeka Zarząd w postaci uchwały.
2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zgromadzenia.


§ 20


1. Od uchwałyZarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 7 dni, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, pozbawiony jest praw określonych w § 14 pkt 1, 2 i 3.


Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia


§ 21


Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,


§ 22


Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 23


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek min. połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uczestnicy Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia powinni być pisemnie powiadomieni przez Zarząd o dacie i porządku obrad co najmniej na 1 tydzień przed zebraniem i poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 24


1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia, które są podejmowane większością 2/3 głosów.


§ 25


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie oraz odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych ich członków.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


§ 26


1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z 3 członków.
3. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
7. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu.


§ 27


Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań
i rozliczeń finansowych.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego.
11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
12. Powoływanie, a także rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
13. Powoływanie i likwidacja biur.
14. Zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy systematycznie uchylają się od pracy.
15. Powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań stowarzyszenia.
16. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.
17. Decydowanie o zawieraniu i rozwiązywaniu wiążących stowarzyszenie umów z pracownikami lub zleceniobiorcami; umowy ze strony Stowarzyszenia podpisuje (wypowiada) Prezes Zarządu zgodnie z wolą Zarządu wyrażoną w formie uchwały, lub inny członek Zarządu upoważniony przez Prezesa.
18. Decydowanie o wysokości wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.
19. Pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia.

§ 28


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa inny członek Zarządu.

§ 29


Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

§ 30


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 31


Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 32


Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.


Rozdział V. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 33


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
c) kontrakty, zlecenia usług,
d) wpływy z działalności odpłatnej pożytku publicznego
e) środki pochodzące z darowizn, ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
f) wpływy z działalności statutowej,
g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych
h) innych środków finansowych


§ 34


Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest prezes stowarzyszenia lub dwóch członków zarządu, w tym wiceprezes, działających łącznie.


Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35


1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

§ 36


Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia.Opublikował: Kaziemierz Suszniak
Publikacja dnia: 23.05.2011
Podpisał: Kazimierz Suszniak
Dokument z dnia: 23.05.2011
Dokument oglądany razy: 1 007